Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema

2004 metais bendrovėje įdiegta integruota kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2001 ir LST EN ISO 14001:1999 standartų reikalavimus. Pagal ją, imonėje įdiegtos 29 procedūros, kurios reglamentuoja įvairius įmonėje vykdomus procesus bei jų sąveiką.

Procedūrų reikalavimai taikomi visai veiklai, susijusiai su vandens išgavimu ir gerinimu, vandens tiekimu, nuotekų šalinimu, nuotekų valymu, dumblo tvarkymu, vandens ir nuotekų tinklų projektavimu, statyba, profilaktine priežiūra ir remontu. Sistema apima visą spektrą veiklos sudedamųjų dalių, susijusių su sutartinių įsipareigojimų su užsakovais sudarymu, vykdymu bei kontrole, bendrovės išteklių planavimu, valdymu siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo bei veiklos vystymo. Sistema siekiama įrodyti sugebėjimą nuolat tiekti kokybiškus produktus, atitinkančius užsakovo reikalavimus bei nustatyti nuolatinio tobulinimo būdus.

Pagal nustatytą tvarką, kasmet įmonėje atliekami įdiegtos sistemos auditai, kurių metu patikrinta visų bendrovės padalinių veikla. Auditų metu užfiksuotos neatitiktys yra analizuojamos ir šalinamos, taip užtikrinant vykstančių procesų nuolatinį gerinimą.

Įmonė nuolat siekia sudaryti sąlygas ir prielaidas kokybiškesnei veiklai, aiškiau suprasti problemas, pasirinkti veiklos procedūras, tinkamas esančiomis sąlygomis, nustatyti šių procedūrų vertinimo metodus ir jų taikymo galimybes. Siekiama tapti viešųjų paslaugų teikėju, kuris, efektyviai naudodamas turimus išteklius, pasiektų maksimalią naudą vartotojui. Vienas iš pagrindinių tokio siekio įrankių ir yra kokybės vadybos sistema. Tai, kad einama teisingu keliu, rodo 2017 metų pabaigoje sėkmingai atliktas pakartotinis vadybos sistemos sertifikavimas pagal LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015.