Bendrovės valdymas

Pagal bendrovės įstatus, bendrovės valdymo organai yra:

  • visuotinis akcininkų susirinkimas,
  • kolegialus valdymo organas valdyba,
  • vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas (direktorius).

  Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytų Akcinių bendrovių įstatyme. 

VALDYBA

Valdybos pirmininkas –
Vytautas Junevičius (nepriklausomas valdybos narys)

Valdybos nariai:
Palmira Raškauskienė (Alytaus m. savivaldybės administracijos Miesto ūkio sk. vedėja)
Darius Tamauskas (nepriklausomas valdybos narys)

Valdybos nariai skiriami, vadovaujantis įstatais ir kitais tai reglamentuojančiais dokumentais

BENDROVĖS VADOVAS (DIREKTORIUS)

Direktorius Jurijus Červiakovskis

Valdybos narių ir administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas, viešų ir privačių interesų deklaracijos pateiktos http://www.vtek.lt/