ES projektai


PROJEKTAI, ĮGYVENDINAMI PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICINĖS PROGRAMOS 5 PRIORITETĄ „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS
PRIE KLIMATO KAITOS“

Projekto pavadinimas –
ALYTAUS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA

Bendra projekto vertė – 3 080 137,75 Eur, iš jų ES finansavimas – 2 926 130,86 Eur, likusi dalis – įmonės lėšos.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-05-26 – 2016-11-26.

Projektas įgyvendintas.

Projekto pavadinimas –
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS ALYTAUS MIESTE

Projekto Nr. 05.1.1-APVA-R007-11-0001, 2017-03-21 projekto vykdymui pasirašyta finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų bendrai finansuojama sutartis.

Bendra sutarties vertė6 980 930,12 Eur, iš jų ES finansavimas – 5 929 957,43 Eur, likusi dalis – UAB „Dzūkijos vandenys“ lėšos – 1 060 972,69 Eur.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2016 m. gruodis – 2023 m. gruodžio 31 d.

Galutinis mokėjimo prašymas – 2024-01-31.

Projekto aprašymas: licencijuojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą Alytuje vykdo geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas uždaroji akcinė bendrovė „Dzūkijos vandenys“, kuri eksploatuoja savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.
Įmonė yra įsipareigojusi teikti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas Alytaus mieste. Esama nuotekų tinklų būklė neleidžia užtikrinti geriausių nuotekų tvarkymo sąlygų. Eksploatuojami paviršinių nuotekų vamzdynai dėl ilgalaikės jų eksploatacijos yra nusidėvėję, pažeisti korozijos, vamzdžių sandūros nesandarios, jų vietose įaugusios medžių šaknys, didelė vamzdynų dalis įlūžusi, įtrūkusi. Vamzdynams neatlaikant apkrovų, įvyksta avarijos, sukeliančios kelių eismo trikdžius, lemiančios finansinius nuostolius, užterštų nuotekų patekimą į aplinką. Vidutinis metinis avarijų skaičius numatomoje rekonstruoti nuotekų tinklų atkarpoje Naujojoje g. – 6, Likiškėlių g., Santaikos g., Ulonų g. ir Daugų g. – 9 avarijos. Didžioji nuotekų dalis iš viso nėra valoma dėl nuotekų valymo įrenginių trūkumo.
Taip pat bus rekonstruoti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai Varėnos, Vilties, Naujojoje ir Žuvinto g., pastatyti nauji paviršinių nuotekų tinklai Sakalausko, Seinų ir Punsko g., Žirgų–Voveraičių g., Zaidų g., Obelytės g., Girakalnio g., Upelio g., įrengti paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginiai Upelio g., Dailidės ež., I Alytaus Slėnio g.

Pagrindinė paviršinių nuotekų sistemų problema – nepakankamas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos patikimumas ir efektyvumas, lemiantis didelę užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir jos neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai. Siekiant išspręsti kylančias problemas, numatoma rekonstruoti nuotekų tinklus, pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius ir įsigyti šulinių valymo mašiną.
Įgyvendinus projektą, bus sumažintas į aplinką išleidžiamų nevalytų paviršinių nuotekų kiekis, padidės inventorizuota neapskaityto nuotakyno dalis, sumažės užtvindymo paviršinėmis nuotekomis rizika, jo neigiamas poveikis aplinkai bei ekonomikai Alytaus mieste.

Įgyvendinus projektą, bus:

– pastatyti nauji paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginiai – 3 vnt.;
– įsigyta paviršinių nuotekų šulinių valymo mašina – 1 vnt.;
– bus inventorizuota 60,23 proc. neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis;
– lietaus nuotakyno plotas, nuo kurio surenkamos nuotekos paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra – 497,6 ha.

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS SUSIDEDA IŠ ATSKIRŲ VEIKLŲ,
VYKDOMŲ PAGAL ŽEMIAU NURODYTAS SUTARTIS:

1. „Naujosios gatvės dalies paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstravimo darbų rangos sutartis“
Sutarties Nr. PIRK-200-16, rangovas UAB „KRS“.
Sutartis įvykdyta. Statybos darbai užbaigti 2018 m. Rekonstruota apie 2587 m paviršinių nuotekų tinklų.
Statybos darbų vertė 742 823,13 Eur be PVM.

2. „Likiškėlių, Santaikos, Ulonų ir Daugų gatvių paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstravimo darbų pirkimas“
Sutarties Nr. PIRK-137-17, rangovas UAB „KRS“.
Sutartis įvykdyta. Statybos darbai užbaigti 2019 m. Rekonstruota 3450 m paviršinių nuotekų tinklų.
Statybos darbų vertė 775 150,00 Eur be PVM.

3. „Pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių Alytaus mieste statybos darbų pirkimas“
Sutarties Nr. PIRK-109-19, rangovas UAB „Instita“.
Sutartis įvykdyta. Statybos darbai užbaigti 2020 metais, Pastatyti nauji paviršinių nuotekų valymo įrenginiai ir rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklai.
Statybos darbų vertė 1 431 444,00 Eur be PVM.

4. „Šulinių valymo mašinos pirkimas“
Sutarties Nr. PIRK-52-17, rangovas UAB „Hidora“.
Statybos darbų vertė 179 999,00 Eur be PVM.
Sutartis įvykdyta. 2018 m. įsigyta šulinių valymo mašina, kurios vertė 179,99 tūkst. Eur be PVM.

5. Dėl paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Varėnos, Vilties, Naujosios ir Žuvinto g. rekonstrukcijos pasirašytos trys statybos darbų sutartys, kurias vykdant reikėjo rekonstruoti 1470 m paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų:
5.1. „Varėnos g. paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai“
Sutarties Nr. PIRK-103-19, rangovas Per Aarsleff A/S filialas.
Sutartis įvykdyta. Statybos darbai užbaigti 2021 metais.
Statybos darbų vertė 166 900,00 Eur be PVM.
5.2. „Naujosios ir Vilties g. paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai“
Sutarties Nr. PIRK-105-19, rangovas UAB „Požeminės linijos“.
Sutartis įvykdyta. Statybos darbai užbaigti 2021 metais.
Statybos darbų vertė 371 945,00 Eur be PVM.
5.3. „Žuvinto g. paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai“
Sutarties Nr. PIRK-104-19, rangovas UAB „KRS“.
Sutartis įvykdyta. Statybos darbai užbaigti 2021 metais.
Statybos darbų vertė 274 400,00 Eur be PVM.

6. 2023 metais, gavus papildomą finansavimą, bus vykdomas dar keturios sutartys: trys statybos darbų ir viena paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų inventorizacijos sutartis:
6.1. Sakalausko g. paviršinių nuotekų tinklų statybos darbų sutartis
Sutarties Nr. PIRK-148-22, rangovas UAB „Nerda“.
Statybos darbų pabaiga – 2023 m. rugpjūtis. Paklota apie 1212,41 m naujų paviršinių nuotekų tinklų.
Statybos darbų vertė 297 520,00 Eur be PVM.
6.2. Punsko g. paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai
Sutarties Nr. PIRK-150-22, rangovas UAB „Instita“.
Statybos darbų pabaiga – 2023 m. gruodis. Paklota apie 1219,87 m naujų paviršinių nuotekų tinklų.
Statybos darbų vertė 884 958,00 Eur be PVM.
6.3. Upelio g. Alytaus mieste paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių statybos darbai.
Sutarties Nr. PIRK-151-22, rangovas UAB „Instita“.
Statybos darbų pabaiga – 2023 m. rugsėjis. Pastatyti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų valymo įrenginiai (naftos gaudyklė).
Statybos darbų vertė 622 262,00 Eur be PVM.
6.4. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų kadastrinių ir inventorinių bylų sudarymas.
6.4.1.
Sutarties Nr. PIRK-193-22, darbus atliko M. Mickevičius pagal individualios veiklos sutartį.
Darbai atlikti 2023 m. rugsėjo mėn.
Atlikta 38043,39 m paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų kadastrinių matavimų.
Atliktų paslaugų vertė 18960,80 Eur be PVM.
6.4.2. 2019-03-30 sutartis Nr. PIRK-29-19 ir 2019-03-20 sutartis Nr. PIRK-30-19, rangovas UAB „Inreal Geo“.
Inventorizuota 7024,5 m paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų.
Atliktų paslaugų vertė 3625,82 Eur be PVM.
6.4.3. 2017-06-02 sutartis Nr. PIRK-127-17, rangovas K. Kazlausko IĮ „Geoplius“. Atlikta 24065 m paviršinių (lietaus) tinklų kadastrinių matavimų. Atliktų paslaugų vertė 7095,36 Eur be PVM;
2017-06-09 sutartis Nr. PIRK-130-17, rangovas UAB „Geometra“. Atlikta 24065 m kadastrinių matavimų. Atliktų paslaugų vertė 3694,36 Eur be PVM.
6.5. Varėnos g. ir Naujosios–Vilties g. paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų techninio projektų ekspertizė.
2020-01-07 ekspertizės paslaugos teikimo sutartis, rangovas UAB „Pastatų konstrukcijos“.
Atliktos paslaugos vertė 1050 Eur be PVM.
6.6. Žuvinto g. paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų techninio projektų ekspertizė.
2019-10-24 ekspertizės paslaugos teikimo sutartis, rangovas UAB „Pastatų konstrukcijos“.
Atliktos paslaugos vertė 600 Eur be PVM.
6.7. Techninio projekto „Pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių statybos projekto bendrosios ekspertizės paslaugos atlikimas“.
2018-01-12 sutartis Nr. PIRK-11-18, rangovas UAB „Statybos ekspertų biuras“.
Atliktos paslaugos vertė 1900 Eur be PVM.
6.8. Techninių projektų „Naujosios g. paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstravimas“ ir „Pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių statyba“ priežiūros vykdymas.
2017-05-12 sutartis Nr. PIRK-103-17, rangovas UAB „Sweco Lietuva“.
Atliktų paslaugų vertė 10900 Eur be PVM.
6.9. Paviršinių (lietaus) nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų vykdymas.
2017-01-11 sutartis Nr. PIRK-14-17, rangovas UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“.
Atliktų paslaugų vertė 29001 Eur be PVM.
6.10. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statyba Jazminų g., Alytuje.
sutartis PIRK-124-22, rangovas UAB „Požeminės linijos“.
Darbai užbaigti 2023 m. rugpjūtį. Paklota 153,91 m paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų.
Atliktų darbų vertė 188867 Eur be PVM.

7. 2023 m., gavus papildomą finansavimą, vykdytos dvi statybos darbų sutartys:
7.1. Zaidų g., Obelytės g. ir Girakalnio g. paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statyba
Sutarties Nr. PIRK-14-23, rangovas UAB „Nerda“.
Statybos darbų pabaiga – 2023 m. spalis.
Paklota apie 837,76 m naujų paviršinių nuotekų tinklų ir įrengti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų valymo įrenginiai (naftos gaudyklė) Jūratės g.
Statybos darbų vertė 168 004,550 Eur be PVM.
7.2. Paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių statyba I Alytaus išleistuve (išleistuve Nr. 5).
Sutarties Nr. PIRK-10-23, rangovas – UAB „Instita“.
Statybos darbų pabaiga – 2023 m. gruodis.
Pastatyti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų valymo įrenginiai (naftos gaudyklė) Slėnio g., kurių našumas 360 l/s ir paklota 161,5 m paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų.
Statybos darbų vertė 649 978,00 Eur be PVM.

8. Žirgų g. nuo 1,16 iki 1,69 km ir Voveraičių g. Alytaus mieste rekonstravimo darbai.
2023-09-27 sutartis, rangovas – UAB „INTI“.
Darbai atlikti 2023 m. gruodžio mėnesį.
Paklota 449,72 m paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų.
2024 m. sausio mėnesį gautas finansavimas tinklų klojimo darbams atlikti.

Projekto pavadinimas –
GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS ALYTAUS MIESTE

Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0002, 2016-12-22, projekto vykdymui pasirašyta finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų bendrai finansuojama sutartis.

Bendra sutarties vertė – 5 828 407,33 Eur, iš jų ES finansavimas – 2 914 203,67 Eur, likusi dalis – įmonės lėšos.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. gruodis – 2023 m. gruodis.
Galutinis mokėjimo prašymas – 2024-01-31.

Projekto aprašymas: didžioji dalis vandentiekio ir nuotekų tinklų Alytaus mieste pakloti 1970–1985 metų laikotarpiu, kai vandens poreikis ir susidarančių nuotekų kiekis buvo kelis kartus didesnis. Todėl šių vamzdynų skersmenys yra per dideli ir turi neigiamą įtaką vandens kokybės rodikliams. Patys vamzdynai taip pat yra nekokybiški, pagaminti iš paprastojo ketaus ar plieno. Šios medžiagos neatsparios vandens ir aplinkos poveikiams, greitai yrančios. Tai turi įtakos tinklų avaringumui bei jų eksploatavimo kaštams.
Atsižvelgiant į esamą situaciją, inicijuojamas projektas, kuriuo siekiama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, užtikrinant Alytaus miesto gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą, pagerinant gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir tinkamą nuotekų tvarkymą.

Įgyvendinus projektą ir atlikus vandentiekio ir
nuotekų tinklų rekonstrukciją: – padidintas tinklų efektyvumas, sumažintos eksploatacinės sąnaudos;
– atstatyta susidėvėjusi infrastruktūra, sumažintas avarijų ir gedimų skaičius tinkluose;
– pagerinta geriamojo vandens kokybė, tinkamiau tvarkomos nuotekos;
– užtikrintas paslaugų teikimo patikimumas ir prieinamumas;
– sumažinta infiltracija į tinklus ir eksfiltracija į aplinką;
– inventorizuota 134 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Įgyvendinus projektą ir paklojus 2,74 km naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų Žirgų g., bus suteikta galimybė 70 gyventojų gauti geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo paslaugas centralizuotai.

Įgyvendinus projektą, rekonstruota vandentiekio stotis Nr. 2, esanti Putinų g. 82, su vandens gerinimo įrenginiais, bei numatoma rekonstruoti 16,04 km vandentiekio ir nuotekų tinklų,

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS SUSIDEDA IŠ ATSKIRŲ VEIKLŲ,
VYKDOMŲ PAGAL ŽEMIAU NURODYTAS SUTARTIS:

1. „Vandentiekio ir nuotekų skirstomųjų tinklų rekonstravimo darbų pirkimas“
(sutarties Nr. PIRK-22-17, rangovas UAB “INTI”).

Vandentiekio tinklų rekonstrukcija bus vykdoma:
– nuo Kaštonų g. ir Jaunimo g. sankirtos iki Kaštonų g. ir Topolių g. sankirtos;
– nuo Lauko g. ir Jonyno g. sankirtos iki Lauko g. ir Naujosios g. sankirtos;
– nuo Jotvingių g. ir Pulko g. sankirtos iki Jotvingių g. ir Rūtų g. sankirtos.

Nuotekų tinklų rekonstrukcija bus vykdoma:
– nuo Suvalkų g. 1 iki Suvalkų g. 71;
– Statybininkų g., prie namų Nr. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
– Jaunimo g. prie namų 2 ir 4;
– Volungės g. prie namų 12, 14, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
– Žiburio g. prie namų 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;
– Putinų g. prie namų 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
– Miško g. 12, 13;
– Jotvingių g.;
– Tvirtovės g.;
– Lauko g.

Sutartis užbaigta 2019 m. rugsėjį.
Atliktų statybos darbų vertė 749 748,20 Eur be PVM.

 

2. „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės linijos Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“
(sutarties Nr. PIRK-11-17, rangovas UAB „INTI“).
Sutartis užbaigta 2019 m. rugsėjį.
Atliktų statybos darbų vertė 79 000,00 Eur be PVM.

3. „Alytaus nuo aukštos zonos rezervuarų vandens talpyklos iki Putinų g. vandens ruošyklos vandentiekio DN 300-DN-500 magistralės ir vandentiekio magistralės DN 500 Putinų g.“
(sutarties Nr. PIRK-29-17, rangovas UAB „KRS“).
Sutartis užbaigta 2019-09-20.
Atliktų statybos darbų vertė 786 915,50 Eur be PVM.

4. „Vandentiekio tinklo rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN 500 nuo Santaikos iki aukštos zonos vandens talpyklų“
(sutarties Nr. PIRK-10-17, rangovas UAB „KRS“).
Sutartis užbaigta 2019 m. rugsėjį.
Atliktų statybos darbų vertė 634 593,58 Eur be PVM.

5. „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje rekonstravimo darbai“
(sutarties Nr. PIRK-190-17, rangovas UAB „Infes“ su jungtinės veiklos partneriu UAB „Irdaiva“).
Pagal sutartį rekonstruoti lauko inžineriniai tinklai, nugriauti nenaudojami statiniai, rekonstruotas vandens ruošyklos pastatas ir II-o kėlimo nuotekų siurblinė, įskaitant visą technologinę įrangą.
Sutartis užbaigta 2021 m. rugpjūtį.
Atliktų statybos darbų vertė 3 320 441,68 Eur be PVM.

6. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Žirgų g., Alytuje“
6.1. Paklota 1032 m vandentiekio, 992,42 m savitakinių nuotekų tinklų ir 711,46 m slėginių nuotekų tinklų. Iš viso 1703,91 m nuotekų tinklų.
Tai sudaro sąlygas apie 70 gyventojų naudotis centralizuotomis vandentvarkos paslaugomis.
Sutarties Nr. PIRK-161-22, rangovas – UAB „Nerda“.
Darbai užbaigti 2023-05-01.
Atliktų darbų vertė 254 290,96 Eur be PVM.
6.2. Įsigytos ir sumontuotos 2 nuotekų siurblinės.
Sutarties Nr. PIRK-155-22, rangovas – UAB „Wilo Lietuva“.
Darbai užbaigti 2023-05-01.
Atliktų darbų vertė 22 909,6 Eur be PVM.

7. Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų inventorizavimas.
Iš viso inventorizuota – 136,9 km tinklų, iš jų vandentiekio tinklų 76,9 km, nuotekų tinklų 60 km. Bendra atliktų darbų vertė 41361,33 Eur be PVM.
Darbai atlikti dalimis:
– UAB „Nišos matavimai“ (sutarties Nr. PIRK-111-19), darbai atlikti 2020-09-30, atliktų darbų vertė 18 521,60 Eur be PVM;
– VĮ Žemės ūkio duomenų centras (sutarties Nr. PIRK-109-19), darbai atlikti 2020-12-30, atliktų darbų vertė 25 428,82 Eur be PVM.
Iš viso inventorizuota 123 344,58 m vandentiekio ir nuotekų tinklų.

8. Paslaugų teikimo sutartys dėl techninių projektų vykdymo priežiūros
8.1. 2017-05-12 sudaryta sutartis su UAB „NiT Projektai“ (sutarties Nr. PIRK-102-17), paslauga atlikta, atliktų darbų vertė 5000 Eur be PVM;
8.2. 2017-04-19 sudaryta sutartis su UAB „Sweco Lietuva“ (sutarties Nr. PIRK-77-17), paslauga atlikta, atliktų darbų vertė 12000 Eur be PVM;
8.3. 2017-04-19 sudaryta sutartis su UAB „Patvanka“ (sutarties Nr. PIRK-76-17), paslauga atlikta, atliktų darbų vertė 12055 Eur be PVM.

9. FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos
2016-11-23 sudaryta sutartis su UAB „Sweco Lietuva“ (sutarties Nr. PIRK-188-16), paslauga atlikta, atliktų paslaugų vertė 39800 Eur be PVM.

 

 

Oras–vanduo šiluminio siurblio įrengimas Alytuje, Žaunieriškių g. 5
Iškastinį kurą (t. y., gamtines dujas) naudojantys katilai pakeisti į šilumos siurblį oras–vanduo, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija.
Bendra sutarties vertė – 69 872,0 Eur, iš jų Valstybės biudžeto finansavimas – 60309,03 Eur, likusi dalis – įmonės lėšos.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai.

BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS IR BENDRŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS MAŽINANT APLINKOS TARŠĄ BEI DIEGIANT PREVENCINIUS VEIKSMUS APLINKOS APSAUGAI (LT–PL)“

Projekto įgyvendinimas:
Bendra informacija apie projektą
Praktinis seminaras Alytuje
– Praktinis seminaras Suvalkuose