Privatumo politika

UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Dzūkijos vandenys“ (toliau – Bendrovė), būdama duomenų valdytojas, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) nurodo, kaip ir kokius asmens duomenis ji tvarko.

2. Politikos nuostatos yra taikomos visiems fiziniams asmenims, išskyrus Bendrovės darbuotojus, kurių duomenis tvarko Bendrovė:

2.1. klientams, kurie naudojasi, naudojosi, yra išreiškę ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (toliau – Klientai);

2.2. asmenims, kurie kreipiasi į Bendrovę teikdami prašymus, skundus tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant telefonu arba el. paštu;

2.3. asmenims, kurie kandidatuoja į Bendrovės siūlomas darbo pozicijas;

2.4. asmenims, kurie lankosi Bendrovės interneto svetainėje ir t. t.

3. Šioje Politikoje pateikiamos pagrindinės asmens duomenų tvarkymo nuostatos. Papildoma informacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko asmens duomenis, gali būti pateikiama Bendrovės sutartyse, kituose Bendrovės dokumentuose, interneto svetainėje www.vandenys.lt arba kitais aptarnavimo kanalais (telefonu, el. paštu ir kt.).

4. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti arba papildyti šią Politiką. Apie Politikos pakeitimus Bendrovė informuos paskelbdama apie tai Bendrovės interneto svetainėje.

5. Šioje Politikoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

5.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (pvz.: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.), kuris yra arba gali būti identifikuotas;

5.2. Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz.: Klientai, asmenys, kurie kreipiasi į Bendrovę teikdami prašymus, reikalavimus, skundus ir pan., Bendrovės interneto svetainės naudotojai ir kt.);

5.3. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz.: duomenų rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.);

5.4. Paslaugos – bet kokios Bendrovės teikiamos paslaugos.

6. Kitos Politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

7. Bendrovė tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais:

7.1. asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;

7.2. kai duomenis tvarkyti būtina siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su duomenų subjektu sudarytą sutartį;

7.3. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;

7.4. asmens duomenys tvarkomi dėl viešojo intereso arba asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.

8. Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė tvarkydama, asmens duomenis:

8.1. Paslaugų teikimas, sutarčių sudarymas ir vykdymas. Bendrovė, būdama viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, tvarko asmens duomenis, siekdama užtikrinti tinkamą geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutarčių bei kitų sutarčių su Klientais sudarymą ir vykdymą, sutarčių pagrindu teikiamų paslaugų teikimą.

8.2. Bendrovė taip pat tvarko asmens duomenis siekdama užtikrinti tinkamą Bendrovės įrenginių ir infrastruktūros objektų įrengimą, eksploataciją, priežiūrą ir valdymą.

8.3. Atsiskaitymų administravimas. Bendrovė tvarko asmens duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas paslaugas, sutarties ir teisės aktų reikalavimų pagrindu.

8.4. Skolų administravimas. Skolos atveju, Bendrovė tvarko asmens duomenis susijusius su įsiskolinimu ir atlieka ikiteisminio ir teisminio išieškojimo veiksmus, vadovaudamasi sutarties, teisės aktų reikalavimų ir teisėto intereso pagrindu.

8.5. Pateiktų klausimų nagrinėjimas. Bendrovė tvarko asmens duomenis, vykdydama pateiktų klausimų, skundų nagrinėjimą, vadovaudamasi sutarties, sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.

8.6. Paslaugų teikimo kokybės kontrolė ir nuomonės išsiaiškinimas. Bendrovė, siekdama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę gali teirautis nuomonės apie suteiktas paslaugas bei vykdyti telefoninių pokalbių įrašymą, kai Klientai kreipiasi Klientų aptarnavimo kanalais arba Bendrovės darbuotojai ar kiti teisėti atstovai skambina Klientams, vadovaujantis sutarties, sutikimo arba teisėto intereso pagrindu.

8.7. Tiesioginė rinkodara. Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis, teikdama pasiūlymus, naujienas apie teikiamas paslaugas, informaciją apie vykstančius renginius, vadovaujantis asmens sutikimu arba viešojo intereso pagrindu.

8.8. Asmenų ir objektų saugumas. Bendrovė, siekdama užtikrinti savo darbuotojų, Klientų, kitų į vaizdo stebėjimą patenkančių asmenų bei nacionaliniam saugumui svarbių objektų saugumą, gali vykdyti vaizdo stebėjimą, vadovaujantis teisės aktų reikalavimų arba teisėto intereso pagrindu.

8.9. Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą. Taip pat privalo tvarkyti asmens duomenis, vykdydama teisės aktų reikalavimus, arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto ar viešojo intereso.

9. Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

III. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

10. Asmens duomenys, kuriuos tvarko Bendrovė aukščiau išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:

10.1. identifikaciniai duomenys, t. y. vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, ir kt. Asmuo turi teisę nesutikti su asmens kodo ar gimimo datos tvarkymu, tačiau tokiu atveju gali būti apribojamas tam tikrų paslaugų ir informacijos teikimas (kai besikreipiantis asmuo privalo būti identifikuotas);

10.2. kontaktiniai duomenys, t. y. adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, ir kt.;

10.3. duomenys, susiję su paslaugų teikimu, sudarytų sutarčių sudarymu ir vykdymu, t. y. sutarties numeris, mokėtojo kodas, informacijos siuntimo adresas, skaitiklių numeriai ir rodmenys, sąskaitos, priskaitymų ir apmokėjimų duomenys (mokėjimo data, mokėjimo suma, likusi nepadengta suma, permoka, apmokėjimo būdas, mokėjimų istorija, e. sąskaitų duomenys, ir kt.), duomenys apie įsiskolinimą bei skolos padengimą, informacija apie teikiamas paslaugas, apie nekilnojamojo turto savininkus ir su turtu susijusias sudarytas nuomos sutartis, įgaliotų asmenų duomenys, ir kt.;

10.4. duomenys, gaunami vykdant teisės aktų reikalavimus (tik vartotojų, kurie gavo piniginę socialinę paramą), t. y. bendrai gyvenančių asmenų skaičius ir jų pajamos, vidutinės vieno asmens pajamos per mėnesį, gyvenamąją vietą deklaravusių arba nuomojančių asmenų, taip pat pensininkų ar neįgalumo pažymėjimą turinčių asmenų skaičius, prašymo skirti piniginę paramą identifikacinis kodas, taip pat šių duomenų pagrindu apskaičiuotų ir pritaikytų kompensacijų sumos (kompensacijos dydis, data, terminas);

10.5. duomenys dėl kreipimosi į teismą (dėl skolos priteisimo, kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, ir kt.), teismo sprendimo data, numeris, priteistos skolos dydis, duomenys apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus;

10.6. vaizdo, garso įrašų duomenys, t. y. vaizdo duomenys, užfiksuoti Bendrovės padaliniuose, garso įrašų duomenys, užfiksuoti su asmenims bendraujant telefonu, ir kt.;

10.7. slapukų duomenys, t. y. informacija apie asmens buvimo vietą miesto tikslumu, asmens pomėgius, jo elgesį Bendrovės interneto svetainėje arba savitarnoje, interesus, ir kt.;

10.8. kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

IV. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

11. Bendrovė tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikia patys asmenys arba Bendrovė gauna iš kitų šaltinių, tokių kaip valstybės ar privačių asmenų valdomi registrai, kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

V. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

12. Bendrovė, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, gali teikti tvarkomus asmens duomenis šiems duomenų gavėjams:

12.1. paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams). Bendrovė gali perduoti tvarkomus asmens duomenis Bendrovės vardu ir (arba) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei Klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos, infrastruktūros priežiūros, įmokų surinkimo ir kitas paslaugas siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės paslaugų teikimą ir valdymą;

12.2. institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises arba Bendrovės Klientų, darbuotojų ir turto saugumą bei teisėtus interesus;

12.3. skolų administravimo įmonėms. Klientui tinkamai nevykdant jam priklausančių mokėjimų daugiau kaip 60 dienų, Bendrovė raštu informavusi Klientą, turi teisę teikti Kliento asmens duomenis jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams, finansų paslaugas teikiančioms įmonėms ir įstaigoms, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, taip pat rinkti asmens duomenis skolos išieškojimo tikslais iš kredito istorijų sistemų ar kitų duomenų bazių;

12.4. kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

VI. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

13. Bendrovė tvarko asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. Visais atvejais, kai duomenys tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu, duomenys tvarkomi visu sutarties galiojimo laikotarpiu (kol sutartis pasibaigia tinkamu jos įvykdymu ir yra pilnai atsiskaitoma už suteiktas paslaugas). Bendrovė neatsako už atvejus, kai asmuo, kuris privalo nutraukti sutartį savo iniciatyva, šios pareigos neįvykdo.

14. Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.

VII. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15. Duomenų subjektas, susisiekęs su Bendrove ir Bendrovės tinkamai identifikuotas, turi teisę:

15.1. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

15.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius su juo susijusius asmens duomenis;

15.3. prašyti ištrinti su juos susijusius asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

15.4. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, ( pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti);

15.5. gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

15.6. nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu ir / arba atšaukti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu;

15.7. kreiptis dėl šios Politikos arba Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu Pulko g. 75, Alytus, el. paštu dzukvand@vandenys.lt, žodžiu klientų aptarnavimo telefonu (8 700) 55 510 arba atvykus į įmonę, į bet kurį darbuotoją. Taip pat duomenų subjektas gali kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu bdap@vandenys.lt arba raštu aukščiau nurodytu adresu, ant voko padarant prierašą „Duomenų apsaugos pareigūnui“;

15.8. nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu, asmuo taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinei duomenų apsaugos inspekciją ir pateikti skundą.

16. Asmenų pareigos:

16.1. Duomenų subjektai, pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šioje Politikoje pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų jų asmens duomenis, asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi ir Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei asmuo pateikia per neapdairumą.

16.2. Duomenų subjektas įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

VIII. SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMAS

17. Bendrovė, siekdama padaryti naudojimąsi šia svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į svetainės lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.

18. Slapukai svetainėje yra naudojami, kai asmuo naršydamas svetainėje sutinka su slapukų naudojimu. Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti sutikimą pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti. Slapukų politika

IX. SAUGUMO PRIEMONĖS

19. Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.