Nuotekų tvarkymas

2020 metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 212,4 km ilgio ūkio–buities nuotekų tinklų bei 43 nuotekų siurblines, kuriomis nuotekos nukreipiamos į miesto nuotekų valyklą. Didžiąją dalį apie 86 % – tinklų sudaro savitakiniai tinklai. Esant mažiems nuotekų kiekiams ir dideliems skersmenims, mažėja nuotekų greitis ir tinkluose kaupiasi nuosėdos bei sąnašos. Todėl tinklai dažnai užsikemša ir reikalingas nuolatinis jų valymas. 2020 metais nuotekų tinkluose įvyko 188 avarijos (didžioji jų dalis – užsikišimai), iš jų 1 su žemės kasimo darbais.

Avaringumas ūkio nuotekų tinkluose kasmet mažėja, taip pat mažiau įvyko ir avarijų su žemės kasimo darbais. Tokias tendencijas, kaip vieną iš esminių priežasčių, sąlygojo tinklų priežiūros (valymo) nuolatinių darbų vykdymas bei tinklų rekonstrukcija. Kasmet vykdomi reguliarūs nuotekų tinklų plovimo darbai, bei atliekamas išvalyto tinklo būklės įvertinimas TV diagnostika. Jų metu nustatomi tinklo defektai, pagrindiniai iš jų lūžimai yra šalinami nedelsiant. 2020 metais, neskaitant avarinių plovimų, iš viso išplauta ir diagnozuota apie 6.06 km nuotekų tinklų įvairiuose miesto dalyse: Vidzgirio, Likiškėlių, Senamiesčio, Kurorto, Pramonės ir Ulonų rajonuose.

Avaringumo vertinimo rodiklis – avarijų skaičius tenkantis 1 km tinklo – mažėjo (žr. pateiktoje diagramoje), kurį sąlygojo visuma atliekamų darbų – TV diagnostika, nuotekų tinklų plovimas avaringuose ruožuose.

Kaip ir vandentiekio tinkluose, taip ir ūkio nuotekų tinkluose tvarkyti avaringi tinklų ruožai bendrovės lėšomis. 2021 metais planuojama rekonstruoti dar apie 0,3 km nuotekų skirstomųjų tinklų įvairiose miesto gatvėse, kuriuose vyksta daugiausiai avarijų, todėl avaringumo rodiklio tendencija tikimasi dar gerės.

 

Alytaus miesto nuotekų valykla

Alytaus mieste visos nuotekų tinklais surenkamos nuotekos yra mechaniškai ir biologiškai išvalomos 1999 metais rekonstruotoje ir išplėstoje nuotekų valykloje. Valykla pagal išvalymo rodiklius atitinka šiandien šalies ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus nuotekų valymui, joje įdiegtas ir biogenų (azoto ir fosforo) šalinimas. Valyklos pajėgumas 33 tūkst. m3 per parą. Valykla turi dvi mechaninio ir biologinio valymo linijas. Kadangi nuotekų kiekiai gerokai sumažėję (vidutiniškai per parą atiteka 8,1 tūkst. m3), šiuo metu eksploatuojama viena linija, kurios pajėgumas 17 tūkst. m3 per parą.
Valyklos rekonstrukcijos projektavimo darbai buvo vykdomi 1991–1995 metais, kai vandens suvartojimas Alytaus mieste, o tuo pačiu ir išleidžiamų nuotekų kiekiai, buvo daugiau nei tris kartus didesni lyginant su esamuoju laikotarpiu. Skaičiuojant projektinius pajėgumus, buvo vertinami galimi momentiniai maksimalūs apkrovimai. Todėl šiuo metu valyklos pajėgumai nėra optimaliai išnaudojami.

Kiekvienais metais į valyklą atitekančių nuotekų BDS7 koncentracija skiriasi, todėl atitinkamai elektros energijos suvartojimo rodiklis svyruoja. Nuo rekonstrukcijos į valyklą buvo investuojama nedaug ir naudojama mechaninė įranga yra susidėvėjusi. Todėl 2018 metais buvo pakeisti naudojamos biologinės linijos įrenginiai (orapūtės, maišyklės, recirkuliaciniai siurbliai ir oro difuzoriai) bei smėlio siurbliai. Tai turėjo įtakos el. energijos suvartojimo rodiklio kitimui.

2020 metais nuotekų išvalomo efektyvumas šiek tiek gerėjo ir atitiko reikalavimus, nustatytus 2016-07-19 taršos leidime Nr. TLA.1/2016 bei Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų nuotekų užterštumo rodiklius.

Išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys patvirtina, kad nuotekos išvalomos iki taršos leidime Nr. TLA.1/2016 nustatytų nuotekų užterštumo rodiklių. Taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringas: 2021 m. sausis, 2021 m. vasaris, 2021 m. kovas, 2021 m. balandis, 2021 m. gegužė, 2021 m. birželis, 2021 m. liepa, 2021 m. rugpjūtis, 2021 m. rugsėjis.

Po nuotekų valymo susidarantis dumblas tvarkomas dumblo apdorojimo įrenginiuose, kur įdiegtos šiuolaikiškos technologijos sumažina susidarančio dumblo kiekį, dumblas stabilizuojamas ir neskleidžia nemalonaus kvapo. Pūdant dumblą per valandą išgaunama vidutiniškai 76.4 m3 biodujų, iš kurių pagaminama apie 174 kWh elektros energijos ir tiek pat šiluminės energijos. Centrifugų pagalba dumblas nusausinamas iki 25 % sausumo ir išdžiovinamas juostinio konvejerio tipo džiovykloje. Per parą susidaro apie dvi tonos iki 2 – 5 % sausumo išdžiovinto dumblo, kuris supilamas į didmaišius ir saugomas tam įrengtuose sandėliuose. Didžioji dalis išdžiovinto dumblo pagal LAND 20-2001 atitinka II kategoriją ir gali būti naudojamas tręšimui, rekultivavimui ir pan. Tad bendrovė dalį dumblą atiduoda ūkininkams auginamų kultūrų tręšimui. Įmonė pati parengia tręšimo planus, juos suderina ir nustatyta tvarka patvirtina. Ūkininkams telieka atlikti granulių transportavimo darbus ir jų įterpimą į dirvožemį. Išdžiovintame dumble yra daug azoto ir fosforo,  tai yra puiki trąša. Ataskaitiniais metais iš viso ūkininkams atiduota 329,4 t (SM) apdoroto nuotekų dumblo. Metų pabaigoje iš viso sandėliuose  sukaupta 654 t (SM) dumblo.

2019 metais surasta nauja galimybė tvarkyti susidarantį dumblą, jį deginant gan priimtinomis sąlygomis.  Bendrovė atliko būtinas viešųjų pirkimų procedūras ir su paslaugos teikėju sudarė sutartį dėl susikaupusio dumblo sutvarkymo ypač netinkamo tręšimui. Ataskaitiniais metais bendrovė deginimui perdavė 1738 t (SM) susikaupusio dumblo, kurio sutvarkymas kainavo 34,4 tūkst. Eur. Taip pat perdavė 0,80 t (SM) dumblo „Gilės inžinerijai“ moksliniams tyrimams ir eksperimentinei veiklai vykdyti.

Iki 2013 metų visas Alytaus miesto nuotekų valykloje susidarantis dumblas buvo sandėliuojamas išeksploatuotuose žvyro karjeruose, esančiuose Nemuno upės pakrantės apsauginėje zonoje arba šalia jos. Karjerų dugnas po dumblu yra laidus ir visi teršalai, nusifiltravę iš dumblo, su gruntiniais vandenimis patenka į Nemuną, todėl kasmet bendrovė vykdo taršos monitoringas

2020 metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 144,2 km Alytaus miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei aštuonias lietaus nuotekų valyklas, įrengtas įvairiose Alytaus miesto vietose: Žemaitės, Amatų, Jūratės, Punsko gatvėse, prie pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Pliažo g. iki Sanatorijos g., ir prie privažiavimo kelio nuo Putinų g. iki Tūkstantmečio tilto per Nemuną.
Paviršinės bei drenažinės vandens nuotekos Alytaus mieste surenkamos nuo daugiau kaip 800 ha ploto. Didžioji dalis – 72 % paviršinių nuotekų surenkamos nuo gyvenamųjų teritorijų ir Alytaus miesto gatvių. Vartotojai šiuo metu už pašalintas paviršines nuotekas atsiskaito pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų reikalavimus. Pagal juos apmokestinami tik juridiniai asmenys, nuo savo teritorijų išleidžiantys paviršines nuotekas į lietaus nuotekų tinklus. Šios apmokestinamos teritorijos sudaro tik apie 28 % bendro ploto.
Surinktos paviršinės nuotekos pašalinamos į Nemuno upę per 19 išleistuvų. Kaip ir kiti tinklai, paviršinių nuotekų tinklai nėra kokybiški, daugiausiai pagaminti iš gelžbetonio arba asbocementiniai. Kai kur vamzdynų skersmenys yra per dideli, atskirose vietose priešingai – per maži, ir todėl liūčių metu patvinsta gatvės. Dėl šių priežasčių, tinkluose kaupiasi smėlis ir kitos nuosėdos, užnešami lietaus surinktuvai.
Ataskaitiniais metais, dėl vykusių liūčių ir kitų priežasčių, lietaus nuotekų tinkluose įvyko 15 avarijos ir nei vienos – su žemės kasimo darbais.Surenkamos paviršinės nuotekos, išskyrus mažą dalį, nėra valomos, dėl to teršiama aplinka. Kartu su Alytaus miesto savivaldybe atlikta Alytaus miesto pietinės dalies paviršinių nuotekų išvalymo galimybių studija bei parengtas miesto pietinės dalies paviršinių nuotekų valymo įrenginių techninis projektas. 2009 metais bendrovė parengė visų Alytaus miesto lietaus nuotekų išvalymo galimybių studiją likusiems išleistuvams. Norint visiškai sutvarkyti lietaus nuotekų surinkimą bei jų išvalymą, reikia investuoti apie 30 mln. Eur. Vien tik kritinėms vietoms sutvarkyti reikėtų apie 5,5 mln. Eur. Tuo tarpu iš viso per 2019 metus už paviršinių nuotekų tvarkymą surinkta 154.2 tūkst. Eur pajamų. Todėl įmonė savo lėšomis neturi jokių galimybių sutvarkyti tinklus bei spręsti šių nuotekų išvalymą. Dar 2011 metais pagal atliktas studijas buvo pradėtas rengti Alytaus miesto paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo, nuvedimo ir valymo specialusis planas. 2012 m. vasario 9 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-21 šis planas buvo patvirtintas.Pagal jį ir pasinaudojant ES fondų paramos lėšomis buvo rekonstruoti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai dalyje Naujosios g., Likiškėlių, Santaikos, Ulonų ir Daugų gatvėse.  2020 metais renovuoti tinklai Vilties ir Naujosios gatvėse, Varėnos gatvėje ir pradėti renovuoti Žuvinto gatvės paviršiniai (lietaus) nuotekų tinklai. Taip pat 2019 pradėti ir 2020 užbaigti statyti lietaus nuotekų valymo įrenginiai ties Didžiosios Dailidės ežerėlio išleistuvu.Skyrus papildomą finansavimą, 2020 metais atlikti dalies paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai Žuvinto, Naujosios, Vilties ir Varėnos gatvėse. Tačiau tai tik maža dalis visų reikiamų atlikti darbų ir jie suplanuoti atsižvelgiant į 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos suteikimo sąlygas ir lėšas. Pagal jas Alytaus miestui skirta 3,4 mln. Eur paramos lėšų, dalį projektams įgyvendinti reikalingų lėšų – 0,6 mln. Eur  (15 procentų) įmonė finansuoja savo bei paskolos lėšomis.

Su paviršinėmis (lietaus) nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: 2021 m. I ketv., II ketv., III ketv.