Geriamojo vandens tiekimas

Geriamąjį vandenį Alytaus miestui įmonė gali tiekti iš trijų vandenviečių: Radžiūnų, Strielčių ir Vidzgirio.

Radžiūnų vandenvietėje šiuo metu įrengta 16 gręžinių, visi jie veikiantys ir naudojami pakaitomis. Patvirtintos vandens atsargos – 25,6 tūkst. m3 per parą, šiuo metu esantis pajėgumas – 9,4 tūkst. m3 per parą. Gręžinių gylis 28–134 m, statinis vandens lygis svyruoja nuo 7 m iki 11 , dinaminis vandens lygis – nuo 10 iki 30 m. Iš šios vandenvietės vanduo paduodamas į pirmąją vandentiekio stotį, esančią Pulko g. 75, kur nugeležinimo filtruose pašalinama geležis ir manganas, vanduo dezinfekuojamas natrio hipochloritu ir kaupiamas švaraus vandens rezervuaruose. Iš jų vanduo antro pakėlimo siurbliais tiekiamas į miesto vandentiekio tinklus vartotojams. Pirminė vandens apskaita užtikrinama Radžiūnų vandenvietės naudojamuose gręžiniuose sumontuotais vandens apskaitos prietaisais.

Išgaunamo vandens pasiskirstymas

Strielčių vandenvietėje įrengti 25 gręžiniai, iš jų 12 veikiantys ir naudojami pakaitomis. Patvirtintos vandens atsargos vandenvietėje – 27 tūkst. m3 per parą, šiuo metu esantis pajėgumas – 14,4 tūkst. m3 per parą. Gręžinių gylis 46–69 m, statinis vandens lygis svyruoja nuo 7 m iki 24 m, dinaminis vandens lygis – nuo 14 iki 39 m. Iš šios vandenvietės vanduo paduodamas į antrąją vandentiekio stotį, esančią Putinų g. 82, kurioje vanduo nugeležinamas ir dezinfekuojamas, kaip ir pirmojoje vandentiekio stotyje. Kaip ir Radžiūnų vandenvietėje, naudojamuose gręžiniuose sumontuoti vandens apskaitos prietaisai. Jų dėka tiksliau įvertinami kiekvieno gręžinio debito ir kiti parametrai, apskaitomi naudojami požeminio vandens ištekliai, įvertinamas galimas vandens nuotėkis magistralinėse linijose iki vandentiekio stočių.

Vidzgirio vandenvietėje įrengta 16 gręžinių. Taupant energetinius resursus, nuo 2001 metų vasario mėnesio iš Vidzgirio vandenvietės vanduo nebuvo išgaunamas. Patvirtintos vandens atsargos vandenvietėje – 13,7 tūkst. m3 per parą.

2023 metais vandenvietėse išgauta 2882 tūkst. m3 vandens, vidutiniškai per parą buvo išgaunama 7,9 tūkst. m3 vandens.

Alytaus miesto reljefas gana nelygus – atskirų vietovių aukščio skirtumas svyruoja iki 100 m. Nežiūrint to, vartotojams turi būti užtikrinamas vienodas ir tolygus vandens tiekimas. Tam miesto vandentiekio tinklai suskirstyti į aukšto ir žemo slėgio vandens tiekimo zonas, kurios viena nuo kitos atskirtos slėgio reguliatoriais. Aukštoje zonoje vanduo tiekiamas iš antrosios vandentiekio stoties į aukštos zonos rezervuarus, iš kurių vanduo patiekiamas į Vidzgirio, Putinų, Dainavos, Kalniškių, Likiškių gyvenamuosius rajonus ir Pramonės rajoną. Esant būtinybei, į aukštos zonos rezervuarus galima patiekti vandenį ir iš pirmosios vandentiekio stoties. Žemoje zonoje vanduo tiekiamas iš pirmos vandentiekio stoties į žemos zonos rezervuarus, iš kurių vanduo patiekiamas į Senamiesčio, Parko, Ulonų gatves, Santaikos, Kurorto, Pirmojo Alytaus gyvenamuosius rajonus bei pramonės įmones. Esant būtinumui, žemos zonos rezervuarai gali būti papildomi vandeniu savitaka iš aukštos zonos rezervuarų. Šioje zonoje pastatytos dvi vandens spaudimo padidinimo siurblinės. Aukštos zonos rezervuarai yra pastatyti 1969 metais, o žemos zonos 1993 metais.

Kiekviename iš jų yra po du 2000 m3 talpos rezervuarus, tad iš viso juose galima sukaupti 8000 m3 geriamojo vandens. Tai visiškai patenkina vidutinį Alytaus miesto vienos dienos suvartojimo poreikį. Kasmet yra tikrinama rezervuarų sandarumas bei jie išplaunami. Be to buvo atnaujinti žemos zonos rezervuarų vaizdo stebėjimo sistema, elektra, ryšiai ir geriamojo vandens rezervuarų apšvietimas IR prožektoriais.
Alytaus mieste bendrovė 2023 metų pabaigoje eksploatavo 224,5 km vandentiekio tinklų, iš jų magistralinių tinklų – 38.2  km, skirstomųjų tinklų ir įvadų – 186.3 km.

Didžioji dalis vandentiekio tinklų Alytaus mieste pakloti 1970–1985 metų laikotarpiu, kai vandens poreikis buvo kelis kartus didesnis. Todėl šių vamzdynų skersmenys yra per dideli ir turi neigiamą įtaką vandens kokybės rodikliams.

Patys vamzdynai taip pat yra nekokybiški, pagaminti iš paprastojo ketaus ar plieno. Šios medžiagos neatsparios vandens ir aplinkos poveikiams, greitai suyra. Tai įtakoja tinklų avaringumą bei jų eksploatavimo kaštus.

Išgaunamo bei vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 24 : 2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Pagal šiuos reikalavimus bei įmonės patvirtintą Geriamojo vandens tiekiamo vartotojams kokybės priežiūros programą, kuri suderinta su Alytaus apskrities valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, UAB „Dzūkijos vandenys“ nuolat prižiūri geriamojo vandens kokybę. Nuolatinė programinė priežiūra atliekama nenutrūkstamai arba dažnai, siekiant patikrinti, ar geriamasis vanduo atitinka higienos normos nustatytus rodiklius.

Tiekiamo geriamojo vandens kokybės priežiūra apima vartotojams paduodamo vandens tyrimus ir vartotojams patenkančio vandens tyrimus. Tyrimus vykdo atestuota bendrovės laboratorija. Atestavimo pažymėjimas suteikia teisę bendrovės laboratorijai atlikti 19 skirtingų geriamojo vandens kokybės rodiklių matavimų.

2023 metais pagal priežiūros programą iš viso paimti 945 mėginiai ir atliktos 4495 analitės (2022 metais – 4478 vnt.), iš to skaičiaus:
–  1803 vnt. geriamojo vandens iš vandentiekio skirstomojo tinklo, įskaitant ir įvadus į vartotojų pastatus;
– 2692 vnt. geriamojo vandens iš vartojimo vietų (geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų.

Tiriant geriamojo vandens kokybę atliekami mikrobiologinių,  toksinių (cheminių), indikatorinių ir radiologinių rodiklių matavimai. Dažniausiai yra matuojami mikrobiologiniai ir indikatoriniai rodikliai. Kai kurie iš jų (amonis, spalva, savitasis elektros laidis, bendroji geležis, vandenilio jonų koncentracija, kvapo slenkstis, skonio slenkstis, drumstumas, koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės) yra atliekami vidutiniškai du kartus per savaitę. Toksinių rodiklių matavimai atliekami vieną kartą per metus.

Pagal atliktus tiekiamo geriamojo vandens tyrimus, 2023 metais skirstomajame tinkle HN 24:2023 reikalavimų neatitiko 18 analičių arba 0,4 proc. visų atliktų analičių (iš jų rasti 3 neatitikimai skirstomajame tinkle ir 15 – vartojimo vietose). Bendrai buvo viršyti bendrosios geležies (3 vnt.), mangano (1 vnt.), kvapo ir skonio slenksčiai (po 1 vnt.) bei mikrobiologiniai rodikliai (12 vnt.). Pesticidų ir toksinių rodiklių viršijimų nenustatyta. Visų neatitikimų priežastys yra nustatytos ir pašalintos.
Minėti bendrosios geležies, skonio ir kvapo rodiklių neatitikimai nustatyti paėmus mėginius po įvykusių avarijų šalinimo ar remonto darbų vandentiekio tinkle. Atlikus papildomus plovimo darbus ir paėmus pakartotinius tyrimus nustatyta, kad tiek skonio ir kvapo, tiek geležies kiekis atitinka HN 24:2023 reikalavimus.

Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros (B grupės) vandentiekio stotyse ir miesto skirstomajame tinkle kokybės rodikliai ir parametrai 2023 m.