Geriamojo vandens tiekimas

Geriamąjį vandenį Alytaus miestui įmonė gali tiekti iš trijų vandenviečių: Radžiūnų, Strielčių ir Vidzgirio.

Radžiūnų vandenvietėje šiuo metu įrengta 17 gręžinių, iš jų 16 veikiantys ir naudojami pakaitomis. Patvirtintos vandens atsargos – 25,6 tūkst. m3 per parą, šiuo metu esantis pajėgumas – 9,4 tūkst. m3 per parą. Gręžinių gylis 28–134 m, statinis vandens lygis svyruoja nuo 5 m iki 11 , dinaminis vandens lygis – nuo 10 iki 20 m. Iš šios vandenvietės vanduo paduodamas į pirmąją vandentiekio stotį, esančią Pulko g. 75, kur nugeležinimo filtruose pašalinama geležis ir manganas, vanduo dezinfekuojamas natrio hipochloritu ir kaupiamas švaraus vandens rezervuaruose. Iš jų vanduo antro pakėlimo siurbliais tiekiamas į miesto vandentiekio tinklus vartotojams. Pirminė vandens apskaita užtikrinama Radžiūnų vandenvietės naudojamuose gręžiniuose sumontuotais vandens apskaitos prietaisais.

Išgaunamo vandens pasiskirstymas

Strielčių vandenvietėje įrengti 27 gręžiniai, iš jų 12 veikiantys ir naudojami pakaitomis. Patvirtintos vandens atsargos vandenvietėje – 27 tūkst. m3 per parą, šiuo metu esantis pajėgumas – 14,4 tūkst. m3 per parą. Gręžinių gylis 46–69 m, statinis vandens lygis svyruoja nuo 5 m iki 24 m, dinaminis vandens lygis – nuo 14 iki 39 m. Iš šios vandenvietės vanduo paduodamas į antrąją vandentiekio stotį, esančią Putinų g. 82, kurioje vanduo nugeležinamas ir dezinfekuojamas, kaip ir pirmojoje vandentiekio stotyje. Kaip ir Radžiūnų vandenvietėje, naudojamuose gręžiniuose sumontuoti vandens apskaitos prietaisai. Jų dėka tiksliau įvertinami kiekvieno gręžinio debito ir kiti parametrai, apskaitomi naudojami požeminio vandens ištekliai, įvertinamas galimas vandens nuotėkis magistralinėse linijose iki vandentiekio stočių.

Vidzgirio vandenvietėje įrengta 18 gręžinių. Taupant energetinius resursus, nuo 2001 metų vasario mėnesio iš Vidzgirio vandenvietės vanduo nebuvo išgaunamas. Patvirtintos vandens atsargos vandenvietėje – 13,7 tūkst. m3 per parą.

Ataskaitiniais metais vandenvietėse išgauta 2741 tūkst. m3 vandens, vidutiniškai per parą buvo išgaunama 7,5 tūkst. m3 vandens.

Alytaus miesto reljefas gana nelygus – atskirų vietovių aukščio skirtumas svyruoja iki 100 m. Nežiūrint to, vartotojams turi būti užtikrinamas vienodas ir tolygus vandens tiekimas. Tam miesto vandentiekio tinklai suskirstyti į aukšto ir žemo slėgio vandens tiekimo zonas, kurios viena nuo kitos atskirtos slėgio reguliatoriais. Aukštoje zonoje vanduo tiekiamas iš antrosios vandentiekio stoties į aukštos zonos rezervuarus, iš kurių vanduo patiekiamas į Vidzgirio, Putinų, Dainavos, Kalniškių, Likiškių gyvenamuosius rajonus ir Pramonės rajoną. Esant būtinybei, į aukštos zonos rezervuarus galima patiekti vandenį ir iš pirmosios vandentiekio stoties.

Reikiamam vartotojams tiekiamo vandens slėgiui užtikrinti, aukštoje zonoje papildomai pastatytos penkios vandens spaudimo padidinimo siurblinės.

Žemoje zonoje vanduo tiekiamas iš pirmos vandentiekio stoties į žemos zonos rezervuarus, iš kurių vanduo patiekiamas į Senamiesčio, Parko, Ulonų gatves, Santaikos, Kurorto, Pirmo Alytaus gyvenamuosius rajonus bei pramonės įmones. Esant būtinumui, žemos zonos rezervuarai gali būti papildomi vandeniu savitaka iš aukštos zonos rezervuarų. Šioje zonoje pastatytos dvi vandens spaudimo padidinimo siurblinės.

Alytaus mieste bendrovė 2019 metų pabaigoje eksploatavo 224,2 km vandentiekio tinklų, iš jų magistralinių tinklų – 38 km, skirstomųjų tinklų ir įvadų – 186 km. t. y., 240 m daugiau nei 2018 metais. Šiam mažėjimui įtakos turėjo vykdyti tinklų rekonstravimo darbai, atjungti netinkami eksploatuoti tinklai. Taip pat buvo pakloti nauji tinklai Zmuidzinavičiaus g. Iš viso nuo 2009 metų eksploatuojamų vandentiekio tinklų kiekis išaugo 65,3 km (54 %). Eksploatuojamų tinklų daugėjo dėl vykdomos plėtros pagal investicinius projektus „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus mieste“, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Alytuje“ ir „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“. Dalį tinklų eksploatuoti perdavė Alytaus miesto savivaldybė. Įgyvendinant investicinius projektus, nutiesti tinklai į naujus individualių gyvenamųjų namų kvartalus bei atskiras miesto gatves, kuriose iki šiol infrastruktūros nebuvo, bei rekonstruoti seni avaringi tinklai.

2019 metais vandentiekio tinkluose įvyko 136 avarijos (iš jų 55 avarijos su žemės kasimo darbais). Lyginant su 2018 metais, ataskaitiniais metais bendras avarijų vandentiekio tinkluose skaičius sumažėjo 26,1 %, o stambių avarijų su kasimo darbais bei avarijų magistralinėse linijose – tik 3,5 %.

Pagrindinės avarijų priežastys – susidėvėję tinklai, slėgio svyravimai, grunto judėjimas, dideli oro temperatūros svyravimai žiemos metu ir kt.

Išgaunamo bei vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 24 : 2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Pagal šiuos reikalavimus bei įmonės patvirtintą „Geriamojovandens tiekiamo vartotojams kokybės priežiūros programą“, kuri suderinta su Alytaus apskrities valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, UAB „Dzūkijos vandenys“ vykdo nuolatinę geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Nuolatinė programinė priežiūra atliekama nenutrūkstamai arba dažnai, siekiant patikrinti, ar geriamasis vanduo atitinka higienos normos nustatytus rodiklius.

Tiekiamo geriamojo vandens kokybės priežiūra apima vartotojams paduodamo vandens tyrimus ir vartotojams patenkančio vandens tyrimus. Tyrimus vykdo atestuota bendrovės laboratorija. Atestavimo pažymėjimas suteikia teisę bendrovės laboratorijai atlikti 19 skirtingų geriamojo vandens kokybės rodiklių matavimų.

2019 metais pagal priežiūros programą iš viso paimti 1635 mėginiai ir atliktos 6465 analitės (2017 metais – 7163 vnt.), iš to skaičiaus:

  • 1378 vnt. geriamojo vandens iš vandentiekio skirstomojo tinklo, įskaitant ir įvadus į vartotojų pastatus;
  • 5087 vnt. geriamojo vandens iš vartojimo vietų (geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų).

Tiriant geriamojo vandens kokybę atliekami mikrobiologinių, toksinių (cheminių), indikatorinių ir radiologinių rodiklių matavimai. Dažniausiai yra vykdomi mikrobiologinių ir indikatorinių rodiklių matavimai. Kai kurie iš jų (amonis, spalva, savitasis elektros laidis, bendroji geležis, vandenilio jonų koncentracija, kvapo slenkstis, skonio slenkstis, drumstumas, koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės) yra atliekami beveik kiekvieną dieną. Toksinių rodiklių matavimai atliekami vieną kartą per metus. Šių matavimų bendrovės laboratorija neatlieka (išskyrus nitritų ir nitratų matavimus). Tyrimus pagal sutartis atlieka kitų įmonių laboratorijos.

Pagal atliktus tiekiamo geriamojo vandens tyrimus, 2019 metais skirstomajame tinkle HN 24:2003 reikalavimų neatitiko 4 analitės – buvo viršyti bendrosios geležies, kvapo ir skonio rodikliai. Mikrobiologinių, pesticidų ir toksinių rodiklių viršijimų nenustatyta, o paminėti viršyti indikatoriniai rodikliai neturi įtakos žmogaus sveikatai. Visų neatitikimų priežastys yra nustatytos ir pašalintos. Minėti neatitikimai nustatyti paėmus mėginius po įvykusių avarijų šalinimo ar remonto darbų vandentiekio tinkle. Visa tai rodo, kad Alytaus miesto gyventojams ir kitiems vartotojams tiekiamas geros kokybės šaltas geriamasis vanduo.

Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros (B grupės) vandentiekio stotyse ir miesto skirstomajame tinkle kokybės rodikliai ir parametrai 2020 m.