Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Įstaigoms, organizacijoms, gamybos ir kt. įmonėms:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019-06-12 nutarimu Nr. O3E-198 „Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ nustatė perskaičiuotas paslaugų kainas, kurios pradėtos taikyti nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21% PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 1,70 Eur/m³ 2,06 Eur/m³
- geriamojo vandens tiekimas 0,57 Eur/m³ 0,69 Eur/m³
- nuotekų tvarkymas 1,13 Eur/m³ 1,37 Eur/m³
Kitoms reikmėms sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21% PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 1,81 Eur/m³ 2,19 Eur/m³
- geriamojo vandens tiekimas 0,68 Eur/m³ 0,82 Eur/m³
- nuotekų tvarkymas 1,13 Eur/m³ 1,37 Eur/m³
Pardavimo kaina:
Pardavimo kaina, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo: Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį
- DN15 1,68 2,03
- DN20 1,84 2,23
- DN25 3,22 3,9
- DN32 4,61 5,58
- DN40 – DN65 9,21 11,14
- DN80 27,64 33,44
- DN100 46,06 55,73
- DN150 ir daugiau 138,19 167,21
Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21% PVM)
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,012 Eur/m³ 0,015 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,009 Eur/m³ 0,011 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,002 Eur/m³ 0,002 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,001 Eur/m³ 0,001 Eur/m³
Mokesčiai už kitas išleidžiamose nuotekose teršiančias medžiagas, kurių koncentracijos viršija Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, skaičiuojami pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką.
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21% PVM)
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina 0,13 Eur/m³ 0,16 Eur/m³

Atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo
(nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą,
anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo
džiovinimo technologinėse grandyse)
kaina – 18,09 Eur/t be PVM (21,89 Eur/t su 21% PVM )