2020-10-05

„Dzūkijos vandenys“ ragina kurti švaresnę aplinką – nemokamai prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos

Kriterijai, kuriais remiantis bus atrenkami privatūs namai (suteikiama pirmumo teisė) ir prijungiami prie pagrindinės / centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo sistemos:

 1. savininkas (-ai) gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. savininkui (-ams) projekto įgyvendinimo metu yra sukakęs pensinis amžius;
 3. savininkas (-ai) yra neįgalus (-ūs) asmuo (-ys);
 4. savininkas (-ai) iki projekto įgyvendinimo pradžios yra prisijungęs (-ę) prie miesto centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos ir sudaręs (-ę) atitinkamą sutartį dėl geriamojo vandens tiekimo;
 5. savininkas (-ai) iki projekto įgyvendinimo pradžios turi parengtą ir suderintą privačiame sklype esančios buitinių nuotekų infrastruktūros sujungimo su centralizuota buitinių nuotekų infrastruktūra techninį projektą;
 6. savininkas vienas augina nepilnametį vaiką (-us);
 7. savininkas (-ai) augina 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų;
 8. savininkas (-ai) iki projekto įgyvendinimo pradžios teisės aktų nustatyta tvarka yra gavęs (-ę) projektavimo sąlygas privačiame sklype esančios buitinių nuotekų infrastruktūros sujungimo su centralizuota buitinių nuotekų infrastruktūra techniniam projektui rengti;
 9. kiti individualių gyvenamųjų namų savininkai.

Norint pasinaudoti siūloma galimybe, gyvenamoji vieta turi būti deklaruota privačiame name, dėl kurio prijungimo kreipiamasi.

Norint prijungti privatų namą prie gatvėje esančios centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo sistemos, privalu kreiptis į UAB „Dzūkijos vandenys“ Inžinerinį skyrių (Pulko g. 75, Alytus) ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Privataus namo savininko (-ų) ir / ar bendraturčių prašymas dėl prisijungimo sąlygų išdavimo, jeigu jos nebuvo išduotos iki kreipimosi. Prašymas gali būti užpildomas vietoje atvykus arba pasinaudojus pateikiama forma tinklapyje (www.vandenys.lt).
 • Privataus namo savininko (-ų) ir / ar bendraturčių prašymas prijungti projekto lėšomis privatų namą prie centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo sistemos. Prašymas gali būti užpildomas vietoje atvykus arba pasinaudojus pateikiama forma tinklapyje (www.vandenys.lt).
 • Savininko (-ų) ir / ar bendraturčių asmens tapatybę įrodančių dokumentų kopijos. Jeigu kopijų neturite, jas bus galima nemokamai padaryti atvykus.
 • Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai.
 • Žemės sklypo schema / planas, kuris įregistruotas VĮ „Registrų centras“ (turi įregistravimo antspaudą / žymą).

Dokumentai, kurie teikiami atsižvelgiant į patvirtintus kriterijus (teikiami tik norint pretenduoti į pirmumo teisę):

 • Pažyma, patvirtinanti, kad asmuo gauna piniginę socialinę paramą (jei privačiame name, dėl kurio kreipiamasi, yra savo gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų, gaunančių piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą). Pažymą išduoda Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius;
 • Asmens invalidumo/neįgaliojo pažymėjimo kopija (jei privačiame name, dėl kurio kreipiamasi, yra savo gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų, gaunančių netekto darbingumo pensiją pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą);
 • Pažyma apie šeimos sudėtį (jei privačiame name, dėl kurio kreipiamasi, savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs asmuo vienas auginantis nepilnametį vaiką (-us) arba asmuo (-ys) augina 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų). Pažymą apie šeimos sudėtį išduoda Alytaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius, kreiptis reikia į Alytaus miesto savivaldybės administracijos priimamąjį.
 • Pensijos gavėjo pažymėjimo kopija (jei privačiame name, dėl kurio kreipiamasi, yra savo gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų, gaunančių senatvės pensiją pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą). 

Prašymai prijungti projekto lėšomis privatų namą prie centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo sistemos ir kiti nurodyti dokumentai teikiami adresu UAB „Dzūkijos vandenys“, Pulko g. 75, Alytus
ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d.

  Pateikti prašymai dėl atitikimo nustatytiems reikalavimams (kriterijams) bus įvertinti iki 2020 m. gruodžio 14 dienos.
      Kiekvienas asmuo, pateikęs prašymą, bus informuotas apie priimtą sprendimą.

 Atrinkti asmenys bus kviečiami pasirašyti sutartį dėl buitinių nuotekų tinklų statybos, kurioje be kitų sąlygų bus reikalavimai dėl:

 • žemės sklypo savininko sutikimo nuosavame sklype atlikti statybos darbus;
 • privataus namo savininko (- ų) ir/ar bendraturčių įsipareigojimo per 6 mėnesių laikotarpį nuo nuotekų išvado įrengimo prie namo pamatų įsirengti privačiame name sanitarinį mazgą ir prisijungti prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros; savininko (- ų) ir/ar bendraturčių sutikimo, neįvykdžius šių įsipareigojimų, grąžinti visas lėšas panaudotas nuotekų išvado įrengimo darbams atlikti (šis reikalavimas taikomas tik tiems asmenims, kurie neturi įrengto sanitarinio mazgo);
 • sutikimas, kad savininkas (-ai) ir / ar bendraturčiai pasirašys notariškai parengtą sutartį dėl įrengto buitinių nuotekų išvado servitutų nustatymo ir įsipareigojimas įregistruoti projekto lėšomis įrengto nuotekų išvado servitutą.

 Asmenims, atsisakiusiems pasirašyti sutartį, nuotekų išvadai nebus įrengiami.

Siekiant kuo mažiau kontaktuoti (dėl COVID), prašome skenuotus dokumentus pateikti el. paštu astanaitis@vandenys.lt
Neturint tokios galimybės, prašymus su atitinkamais dokumentais galima pateikti bendrovės Inžineriniame skyriuje (Pulko g. 75, Alytus) darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 11.00 val.
Jeigu nurodytas laikas netinka, susitarti dėl kito galima tel. 8 615 77530
(atvykus, kreiptis į Informaciją, turėti apsauginę veido kaukę).

Konsultuotis visais su prisijungimu prie miesto nuotekų surinkimo sistemos
susijusiais klausimais galima tel. 8 615 77530 (darbo dienomis 7.30–16.00 val.)